Ciągniki i maszyny rolnicze Agroplus Grześkowiak

RODO

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej RODO, PHU Grześkowiak Agroplus Piotr Grześkowiak, wypełniając zawarty w nim obowiązek, informuje:

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
PHU Grześkowiak Agroplus Piotr Grześkowiak z siedzibą w Książu Wlkp. przy ul. Nowomiejskiej 4/9, 63-130 Książ Wlkp.,  NIP: 7851602139 REGON: 411442719

Jak można kontaktować się z Administratorem Państwa danych osobowych?
Korespondencyjnie pisząc na adres:
PHU Grześkowiak Agroplus Piotr Grześkowiak 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Chromiec 50,
poprzez pocztę elektroniczną e-mail: agroplus@xl.wp.pl lub
telefonując pod numer: +48 61 2785189.

W jakim celu i dlaczego są przetwarzane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
1)    zawarcia i wykonania umowy, tak by można było realizować prawa i obowiązki w niej zawarte  - przez czas jej trwania oraz rozliczeń po jej zakończeniu, a także w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym dostawy towaru poprzez usługodawców
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
2)    wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywania reklamacji czy zapewnienia bezpieczeństwa usług - przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie tych dokumentów
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO
3)    wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i jego partnerów,
w szczególności:
        a) w razie skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Państwa dane nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego,
        b) w celu zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług, tak abyście Państwo mogli być na bieżąco informowani o stanie postępowania w związku ze złożonymi przez Państwa wnioskami oraz o wszelkich zmianach w umowach, również dla celów rozpatrywania i realizacji zgłoszeń reklamacyjnych,
         c) w celu marketingowym - przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, w tym w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
         d) w wewnętrznych celach administracyjnych,
         e) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym w celu zapewnienia odporności sieci i/lub systemu informacyjnego na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych, również w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
          f) w celu oceny wiarygodności płatniczej, także w oparciu o dane pozyskane z innych źródeł,
Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO
4)    w innych celach - w przypadku wyrażonej przez Państwo na to zgody
Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
5)    w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (w tym w celu sprzedaży wierzytelności na rzecz innego podmiotu), jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora - przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
6)    wykonania pozostałych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych przez okres trwania obowiązku
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zatem:
1)    niezbędność przetwarzania do zawarcia i/lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną,
2)    niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej,
3)    Państwa dobrowolna zgoda.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?
1)    jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez Administratora produktów i usług, dobrowolnie zawierają z nim umowę. Do jej zawarcia, a także do przygotowania poprzedzającej ją oferty, a następnie wykonania umowy, niezbędne są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko/ nazwa firmy (jeśli jest w niej zawarte imię i nazwisko), adres, NIP.
W określonych przypadkach, np. zawarcia umowy o świadczenie usług, dodatkowo potrzebne są takie dane osobowe, jak numer PESEL i/lub nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość;
2)    w przypadku, gdy korzystacie Państwo z instytucji pośredniczącej w sfinansowaniu  zakupu, z którą współpracuje Administrator, dobrowolnie Państwo zawierają z nią umowę. Do jej zawarcia, a także do przygotowania poprzedzającej ją oferty, a następnie wykonania umowy, niezbędne są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko/ nazwa firmy (jeśli jest w niej zawarte imię i nazwisko), adres, NIP, numer PESEL i/lub nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość.
W żadnym z ww. przypadków nie musicie Państwo podawać swych danych osobowych, jeśli jednak tego nie uczynicie, przepisy prawa uniemożliwią zawarcie umowy oraz dokonanie stosownych rozliczeń,
3)    jeżeli chcą Państwo, mogą przekazać Administratorowi również inne dane, np. adres e-mail, nr telefonu. Usprawnią one kontakt oraz pozwolą oferować inne jeszcze produkty;
4)    w trakcie trwania łączącej Administratora i Państwa umowy, Administrator wchodzi
w posiadanie również innych Państwa danych, takich jak numer rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej, jeśli dokonują Państwo płatności na rzecz Administratora za ich pośrednictwem.

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
1)    podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności:
a)    podwykonawcom, w procesie obsługi klienta,
b)    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi,
c)    podmiotom wspierającym i dostarczającym Administratorowi rozwiązań technicznych, teleinformatycznych oraz organizacyjnych, umożliwiających Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi),
d)    podmiotom prowadzącym działalność w zakresie ściągania wierzytelności,
e)    podmiotom świadczącym dla Administratora usługi księgowe, doradcze, prawne,
2)    innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu,
w szczególności:
a)    operatorom pocztowym,
b)    bankom i instytucjom płatniczym,
c)    podmiotom prowadzącym działalność leasingową,
d)    podmiotom nabywającym wierzytelności,
e)    partnerom Administratora, w tym realizującym usługę przewozu, spedycji, logistyki,
f)    dostawcom towarów i usług,
g)    innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe, ale tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych, zgodnego z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi.
Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy ?
Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W jakich sytuacjach następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?
Na podstawie gromadzonych danych Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji i nie profiluje ich.

Jak długo i na podstawie jakich kryteriów będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz jak je realizować?
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
1)    mogą Państwo złożyć do Administratora danych osobowych wniosek o:
a)    poprawienie danych osobowych lub uzupełnienie danych niekompletnych,
b)    usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
c)    ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
d)    wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e)    przeniesienie danych do innego Administratora danych lub do Państwa
(w zakresie określonym w art. 20 RODO),
f)    potwierdzenie, czy przetwarza Państwa dane osobowe,
2)    mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli wykorzystanie przez Administratora Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu, Administrator może zwrócić się do Państwa o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną Administratorowi zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.

W jaki sposób dba się o zachowanie poufności i zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych?
W związku z pełnieniem obowiązków Administratora Państwa danych osobowych stosuje się zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, w tym m.in. aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL, a dane są przechowywane zgodnie z regulacjami RODO.